Uppdrag vi utfört: exempel


Södra Skog – hela organisationen

Bakgrund:

Södra skogs ledningsgrupp beslutade sommaren 2015 att organisationen ska genomsyras av ett coachande förhållningssätt på alla nivåer. Alla chefer (ca 60) ska bli diplomerade coacher enligt ICF standard. Alla medarbetare (ca 350) ska utbildas i coachande bemötande, 2-4 dagar beroende på funktion.

Genomförande:

Under ungefär 2 års tid genomförs fyra diplomutbildningar för chefer samt cirka 25 utbildningsgrupper för medarbetare. Hösten 2017 inleds fas 2 med påbyggnadsutbildningar, workshops, interna nätverksgrupper m.m. i syfte att hålla satsningen levande på lång sikt.


Haninge kommun, Nacka kommun – Fritidsverksamheter

Bakgrund:

Dessa kommuners mål är att ungdomar som deltar i fritidsverksamheter ska bli bemötta med ett coachande förhållningssätt.

Genomförande:

Alla medarbetare i verksamheterna har genomgått tre dagars utbildning i coachande förhållningssätt.


Livsmedelsverket – coachande ledarskap

Bakgrund:

Livsmedelsverket vill utveckla ledarskapet och beslutar att samtliga chefer inom verket ska genomgå kompetensutveckling genom utbildning i coachande ledarskap.

Genomförande:

Ledningsgrupp (avdelningschefer), områdeschefer och teamchefer har gått tre dagars utbildning i coachande ledarskap 2015-2017.


Båstad kommun – chefsutveckling

Bakgrund:

Vi tillsammans med många andra bjöds in under 2015 att beskriva hur vi skulle vilja bidra till kommunens nya chefsutvecklingsprogram. Efter att ha beskrivit hur vi skulle kunna utbilda i coachande ledarskap, valdes vi ut att ingå i programmet som startade hösten 2015 med den första gruppen.

Genomförande:

Samtliga chefer inom kommunen genomgår en 3 dagars modul i coachande ledarskap, som en del i det stora chefsprogrammet med olika block under ett år.


Region Skåne – coachande förhållningssätt, coaching i handledning

Inom Region Skåne har vi genomfört en mängd olika uppdrag. 
Exempel: Utbildning i coaching för handledare inom olika verksamheter, samverkan i studierektorsutbildning där vi stått för coachingdelen, workshops i coachande förhållningssätt för mentorer m. fl, utbildningar i coachande ledarskap, teamutveckling m.m.


Malmö stad

Individuell coaching, fritidsverksamheter, coachande förhållningssätt

Malmö stad anlitar oss ofta för individuell coaching till chefer såväl som medarbetare. Vi har även arbetat i flera stadsdelsförvaltningar med att utbilda alla inom fritidsverksamheter i coachande förhållningssätt.

På Rosengård har vi utbildat alla inom socialtjänst och hemtjänst, chefer såväl som medarbetare, i coachande förhållningssätt (3 ½ dag).


Lärarförbundet – fackligt arbete

Bakgrund:

Lärarförbundets Malmöavdelning visade intresse för hur de skulle kunna ha nytta av ett coachande förhållningssätt i det fackliga arbetet.

Genomförande:

3 ½ dags utbildning genomfördes i det coachande förhållningssättet.


Uppsala kommun – daglig verksamhet

Bakgrund:

I Uppsala vill man att handledarna inom daglig verksamhet ska ha ett coachande förhållningssätt till deltagarna. Man ville även ge möjlighet till en diplomutbildning för utvalda medarbetare som fick ansöka till denna.

Genomförande:

80 medarbetare fördelade på fyra grupper genomgick 2 ½ dags utbildning i coachande förhållningssätt.
Diplomutbildning 9 dagar genomfördes för 10 utvalda anställda.


Vellinge kommun – ledarskap, skolor

Vellinge skickar fortlöpande nyanställda chefer till 3 dagars öppen utbildning i coachande ledarskap.
Vi har även genomfört projekt på flera av kommunens skolor där man valt att utbilda ledningsgrupper samt alla anställda i coachande ledarskap och förhållningssätt.


Everfresh ekonomiavdelning

Bakgrund:

En avdelning inom Everfresh ville utvecklas som team och bli skickligare på coachande kommunikation.

Genomförande:

En utbildning i coachande förhållningssätt kombinerades med teamverktyget GDQ (Group development questionnaire), 3 ½ dag, för att mäta och tydliggöra teamets nuläge och utvecklingsmöjligheter.


HR-föreningen

Bakgrund:

Hösten 2011 etablerade vi kontakt med Sveriges HR-förening i syfte att som deras utvalda samarbetspartner leverera utbildningar för deras medlemmar i coachande förhållningssätt.

Genomförande:

Två ggr/år genomför vi 3 dagars utbildning i Stockholm med deltagare från hela landet, verksamma inom HR.


Svedala kommun

Individuell coaching; fritidsverksamheter

Svedala har anlitat oss i flera olika syften. Individuell coaching till chefer och medarbetare, utbildning av alla anställda inom fritidsverksamheter, workshop i coachande förhållningssätt för kommunens ledningsgrupp.