Uppdrag vi utfört

Södra – hela organisationen: Coachande förhållningssätt samt Diplomerade coacher (startade inom Södra Skog)

Bakgrund:

Södra skogs ledningsgrupp beslutade sommaren 2015 att organisationen ska genomsyras av ett coachande förhållningssätt på alla nivåer. Alla chefer (ca 60) samt ett antal nyckelpersoner i andra roller har utbildats till diplomerade coacher enligt ICF standard. Alla medarbetare inom Skog (ca 350) har utbildats i coachande bemötande, 2-4 dagar beroende på funktion.  Nyttan för både affärer och relationer visar sig nu vara mycket stor. Det som började inom Södra Skog har sedan spritt sig i hela Södra så att vi nu utbildar chefer o medarbetare inom alla affärsområden (Södra Cell, Södra Wood). Samarbetet fortsätter löpande år efter år.

Genomförande:

Diplomutbildningar för chefer + nyckelpersoner har genomförts kontinuerligt sedan 2015.  Ca 40 utbildningsgrupper för medarbetare har genomförts.  Parallellt har genomförts ytterligare utbildningar pga ökad efterfrågan,  påbyggnadsutbildningar, workshops, interna nätverksgrupper m.m. i syfte att hålla satsningen levande på lång sikt. Intresset fortsätter öka inom hela Södra.


Stora Enso – Nymölla bruk, Hylte bruk

Bakgrund:

Inom Stora Enso råder krav på att arbeta med s.k. säkerhetscoaching, i syfte att höja varje anställds medvetenhet och ansvar i arbetsmiljöfrågor. För att kunna göra detta på bästa sätt har två av bruken anlitat oss för att utbilda interna coacher i coachande samtalsmetodik och förhållningssätt. Vi har gemensamt skapat ett upplägg som tillämpats i Nymölla sedan 2016 och startade på Hylte i början av 2018.

Genomförande:

Anställa har fått ansöka till utbildningar som genomförts under totalt fyra dagar, utspridda över några månader, med träningsuppgifter mellan träffarna. När coacherna utbildats coachar de därefter medarbetarna  1 g/år i individuella samtal.


Livsmedelsverket – coachande ledarskap

Bakgrund:

Livsmedelsverket vill utveckla ledarskapet och beslutar att samtliga chefer inom verket ska genomgå kompetensutveckling genom utbildning i coachande ledarskap.

Genomförande:

Ledningsgrupp (avdelningschefer), områdeschefer och teamchefer har gått tre dagars utbildning i coachande ledarskap 2015-2017. Under 2018-2020 fortsätter samarbetet med utbildning av ytterligare anställda.


Burlöv, Lomma, Kävlinge kommuner – coachande ledarskap

Bakgrund:

Ovanstående kommuner gick samman och tilldelades pengar genom  ett ESF-projekt för att vidareutveckla chefer och medarbetare.  I detta stora projekt (benämnt PEPP) upphandlades en stor mängd utbildningar. Polhage&Lundberg vann upphandlingen i coachande ledarskap.

Genomförande:

Under 2019 utbildades en mängd chefer  under 1,5 dag/person i coachande ledarskap.


Skånemejerier – coachande ledarskap

Bakgrund:

Skånemejerier vill utveckla ledarskapet och kulturen inom företaget och beslutar att samtliga chefer inom organisationen ska genomgå kompetensutveckling genom utbildning i coachande ledarskap.

Genomförande:

Chefer på olika nivåer har gått tre dagars utbildning i coachande ledarskap 2018-2019.


Ica: Maxi och Kvantum

Bakgrund: 

Butikschefer inom Maxi och Kvantum har vänt sig till oss för att utveckla ledningsgrupper och utbilda chefer i coachande ledarskap.

Genomförande: 

Vi har arbetat med ledningsgruppsträffar utspridda med en dag per kvartal där vi utbildat och coachat för att stärka ledningsgruppen, både i sin interna kommunikation och i sitt ledarskap över butikerna. Vi har också genomfört utbildningar i coachande ledarskap för avdelningschefer, samt haft nyckelpersoner i öppna utbildningar till Diplomerad coach.


Individuell coaching för chefer och medarbetare i kommuner, landsting, företag

Bakgrund:

Det blir alltmer vanligt att chefer och medarbetare insett nyttan av coaching för att utvecklas i arbetslivet. Vi får ständigt ett stort antal förfrågningar från näringslivet (och privatpersoner).

Genomförande:

Vi erbjuder alltid kostnadsfritt uppstartssamtal för att stämma av förväntningar på coachprocessen. Därefter följer 5 eller 9 individuella träffar á 1 timme eller 1,5 timme enligt önskemål.


Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
– coachande ledarskap

Bakgrund:

Inom SVA önskade ledningen utveckla chefers förmåga att ha ett coachande förhållningssätt.

Genomförande:

Hösten 2017 genomförde vi utbildning i Uppsala för den första gruppen.


Haninge kommun, Nacka kommun – Fritidsverksamheter

Bakgrund:

Dessa kommuners mål är att ungdomar som deltar i fritidsverksamheter ska bli bemötta med ett coachande förhållningssätt.

Genomförande:

Alla medarbetare i verksamheterna har genomgått tre dagars utbildning i coachande förhållningssätt.

 


Båstad kommun – chefsutveckling

Bakgrund:

Vi tillsammans med många andra bjöds in under 2015 att beskriva hur vi skulle vilja bidra till kommunens nya chefsutvecklingsprogram. Efter att ha beskrivit hur vi skulle kunna utbilda i coachande ledarskap, valdes vi ut att ingå i programmet som startade hösten 2015 med den första gruppen.

Genomförande:

Samtliga chefer inom kommunen genomgår en 3 dagars modul i coachande ledarskap, som en del i det stora chefsprogrammet med olika block under ett år.


Region Skåne – coachande förhållningssätt, coaching i handledning

Inom Region Skåne har vi genomfört en mängd olika uppdrag. 
Exempel: Utbildningar i coachande förhållningssätt för HR-medarbetare; utbildning i coaching för handledare inom olika verksamheter, samverkan i studierektorsutbildning där vi stått för coachingdelen, workshops i coachande förhållningssätt för mentorer m. fl, utbildningar i coachande ledarskap, teamutveckling m.m.


Malmö stad

Fritidsverksamheterna: Coachande förhållningssätt

Malmö stad anlitar oss ofta för individuell coaching till chefer såväl som medarbetare. Vi har även arbetat med att utbilda alla inom fritidsverksamheterna i coachande förhållningssätt under ett antal år och detta samarbete rullar fortlöpande.

På Rosengård har vi utbildat alla inom socialtjänst och hemtjänst, chefer såväl som medarbetare, i coachande förhållningssätt (3 ½ dag).


Lärarförbundet – fackligt arbete

Bakgrund:

Lärarförbundets Malmöavdelning visade intresse för hur de skulle kunna ha nytta av ett coachande förhållningssätt i det fackliga arbetet.

Genomförande:

3 ½ dags utbildning genomfördes i det coachande förhållningssättet.


Uppsala kommun – daglig verksamhet

Bakgrund:

I Uppsala vill man att handledarna inom daglig verksamhet ska ha ett coachande förhållningssätt till deltagarna. Man ville även ge möjlighet till en diplomutbildning för utvalda medarbetare som fick ansöka till denna.

Genomförande:

80 medarbetare fördelade på fyra grupper genomgick 2 ½ dags utbildning i coachande förhållningssätt.
Diplomutbildning 9 dagar genomfördes för 10 utvalda anställda.


Vellinge kommun – ledarskap, skolor

Vellinge skickar fortlöpande nyanställda chefer till 3 dagars öppen utbildning i coachande ledarskap.
Vi har även genomfört projekt på flera av kommunens skolor där man valt att utbilda ledningsgrupper samt alla anställda i coachande ledarskap och förhållningssätt.


Everfresh ekonomiavdelning

Bakgrund:

En avdelning inom Everfresh ville utvecklas som team och bli skickligare på coachande kommunikation.

Genomförande:

En utbildning i coachande förhållningssätt kombinerades med teamverktyget GDQ (Group development questionnaire), 3 ½ dag, för att mäta och tydliggöra teamets nuläge och utvecklingsmöjligheter.


Sveriges HR-förening

Bakgrund:

Hösten 2011 etablerade vi kontakt med Sveriges HR-förening i syfte att som deras utvalda samarbetspartner leverera utbildningar för deras medlemmar i coachande förhållningssätt.

Genomförande:

Två ggr/år genomför vi 3 dagars utbildning i Stockholm med deltagare från hela landet, verksamma inom HR.


Svedala kommun

Individuell coaching; fritidsverksamheter

Svedala har anlitat oss i flera olika syften. Individuell coaching till chefer och medarbetare, utbildning av alla anställda inom fritidsverksamheter, workshop i coachande förhållningssätt för kommunens ledningsgrupp.